Raj Przywrócimy.org

żyjemy by kochać i pomagać sobie nawzajem

PRAWO NATURALNE

Nasze społeczeństwo ulega niezbędnym do przeżycia przemianom, dlatego tak ważne jest byśmy wprowadzali w życie zasady które zapisane są w naszych sercach. Czasem potrzebujemy do tego pomocy innych, dlatego chcielibysmy pomagać wam pro bono – czyli dla dobra wspólnego bez żądań finansowych na zasadach wdzięczności : my wam pomożemy np. w zrozumieniu i ogarnięciu doumentów a wy nam w czymś innym 🙂

Podstawowe zasady prawa naturalnego polegają na zrozumieniu iż człowiek jest istotą wolną, nie podlegającą kodeksom i innym umowom o których istnieniu może nawet nie wiedzieć, a ograniczenie jego swobody może nastąpić tylko gdy jego zachowanie zagroziło życiu lub mieniu innej istoty żywej (np.: bezpośrednie uszkodzenie ciała, zabójstwo, kradzież, zniszczenie mienia, pedofilia, gwałt, porwanie innego człowieka).

Wszystko zaczyna się w waszej głowie i sercu, a dokumenty świadczą jedynie o tym, że formalnie to potwierdzacie.

Podstawowe zasady prawa naturalnego:

1. Nie krzywdz innych = kochaj innych i czyń dobro 

2. Nie pozwól krzywdzić siebie = kochaj siebie

3. Nie pozwól krzywdzić innych = bądz odpowiedzialny

Planowane jest utworzenie stałego miejsca gdzie bysmy mogli takiej pomocy udzielać, niestety na ten moment wiąże się to z kosztami i raczującym dopiero projektem ekologicznej wioski gdzie takie miejsce mogłoby się z powodzeniem mieścić.

Póki co staramy się jak tylko możemy, niemniej z powodu braku funduszy wyjazdy w celu robienia szkoleń są na ten moment ograniczone. Polecamy naszą zaprzyjaznioną stronę:

www.prawonaturalne.com

———————————————————————————————–

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku 

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata, 

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy, 

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi, 

ZWAŻYWSZY, Że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami, 

ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności, 

ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności, 

ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji, 

Zgromadzenie Ogólne 

Ogłasza niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny standard (ang. commom standard; franc. l’ideal commun) do osiągnięcia przez wszystkie ludy i wszystkie narody, tak aby każda jednostka i każdy organ społeczny, mając stale na względzie niniejszą Deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do zapewnienia poszanowania tych praw i wolności, jak również do zabezpieczenia, poprzez rozwój środków o charakterze krajowym i międzynarodowym, ich powszechnego i skutecznego uznania i przestrzegania, tak pośród ludów Państw Członkowskich, jak też pośród ludów terytoriów znajdujących się pod ich jurysdykcją. 

Artykuł 1 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. 

Artykuł 2 

Każdyczłowiekposiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości. 

Artykuł 3 

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. 

Artykuł 4 

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach. 

Artykuł 5 

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający. 

Artykuł 6 

Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 7 

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację. 

Artykuł 8 

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 9 

Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju. 

Artykuł 10 

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd. 

Artykuł 11 

1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony. 

2. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa. 

Artykuł 12 

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu. 

Artykuł 13 

1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa. 

2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju.

Artykuł 14 

1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania. 

2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 15 

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. 

2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa. 

Artykuł 16 

1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu. 

2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków. 

3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa. 

Artykuł 17 

1. Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności. 2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności. 

Artykuł 18 

Każdyczłowiekma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów. 

Artykuł 19 

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. 

Artykuł 20 

1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. 2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia. 

Artykuł 21 

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. 

2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju. 

3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów. 

Artykuł 22 

Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania – poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa – swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości. 

Artykuł 23 

1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. 

2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę. 

3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej. 

4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów. 

Artykuł 24 

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy. 

Artykuł 25 

1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny. 

2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej. 

Artykuł 26 

1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych. 

2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju. 

3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom. 

Artykuł 27 

1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.

2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej. 

Artykuł 28 

Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane. 

Artykuł 29 

1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości. 

2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa. 

3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 30
Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji 

—————————————————————————-

Przykładowe dokumenty :

~ Istota żywa ~ Władza zwierzchnia ~ 

anna z rodu kowalska©

DEKLARACJA WOLNOŚCI

Jam jest Człowiek! Imię anna nadane przez ojca jana i matkę marię, Wielka córka wielkiego rodzaju ojców-przodków Nazwisko kowalska, wedle powszechnie znanym Nazwisku kowalska, jestem stanu wolnego w godnym statusie, ogłaszam się od momentu moich narodzin i na zawsze – Człowiek obdarzony sumieniem, honorem, godnością, dumą i w sprawiedliwości.

Jestem twórcą Świata, w którym każdy Człowiek ma pełną, nieograniczoną i bezwarunkową wolność daną od Stwórcy! Wolność słowa i przekonań, swoboda przemieszczania się, wolność od strachu i potrzeby, wolność od chorób, wolność od zewnętrznej kontroli myśli, słów, działań, wolność od ograniczeń.

Urodziłem się w Wielkiej Krainie moich przodków! Krew płynie w moich żyłach, niosąc ich wielkie dziedzictwo kulturowe. Moja rodzina sięga wieków! Nie ma na Ziemi miejsca, w którym nie mieszkaliby moi przodkowie. Na Ziemi nie ma siły, która mogłaby powstrzymać mnie od pokłonienia się należnego Człowiekowi, śladom moich przodków, gdziekolwiek się znajdują. Nie uznaję granic i ograniczeń, nie uznaję podziału mojej Wielkiej Rodziny i mojego ludu na części. Od tego dnia wzywam moją rodzinę i mój lud: powstańcie i połączcie się ponownie w duchu braterstwa i pokrewieństwa! To jest nasza Ziemia i nasz Świat!

Jestem suwerenem, niosącym najwyższy autorytet, który został mi dany od urodzenia. Jestem prawdziwym właścicielem i zarządcą Ziemi z woli Stwórcy Boga Najwyższego.

Wzywam każdy organ społeczeństwa, aby pamiętał o tej Deklaracji, aby poprzez edukację i edukację dążył do promowania realizacji tych praw i wolności oraz do zapewniania ich poprzez postępowe działania na rzecz powszechnego i skutecznego uznania i wdrożenia ich wśród wszystkich narodów świata.

Jestem Człowiekiem obdarzonym najwyższą mądrością, która znajdzie miejsce pośród wszystkich w nowym Świecie, bez wojen i konfliktów. Moja wysoce zorganizowana wyższa esencja jest wyposażona w zdolność do osiągnięcia porozumienia w sprawie stworzenia z korzyścią dla wszystkich żywych istot. Moja hojność i cierpliwość wystarczają, aby oświecić wszystkich zagubionych i zaginionych, którzy zboczyli z prawdziwej ścieżki.

Od tego dnia wchodzę w prawa prawdziwego właściciela i zarządcy Ziemi. Cofam wszelkie przeniesione przeze mnie prawa: autoryzacje, pełnomocnictwa i umocowania, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia, wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia Osoby, niezależnie od tego, czy znają tę Deklarację, czy nie.

Niniejsza Deklaracja została stworzona na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku.

Przypominam, że państwa członkowskie zobowiązały się do promowania, we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności.

Żadne z postanowień niniejszej Deklaracji nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek państwu, grupie osób lub osób prawa do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub działania mające na celu zniszczenie praw i wolności określonych w niniejszej Deklaracji. 

Wrocław , 26 maja 2021 roku 

moją ręką poświadczam: …………………………………………………….

—————————————————————————–

Oświadczenie pod przysięgą

Jam jest wolny od narodzenia Człowiek (Suweren) znana z imienia anna de domo z Rodu kowalska żywy-Człowiek, ogłaszam wszem i wobec to co jest mi wiadome z pierwszej ręki, iż urodzone ze mnie, żywe dziecko, syn żywy–Człowiek, znane z imion bożydar w i dla Godności rodu/rodów kowalski w dniu 30 czerwca 2001  roku, w miejscowości Wrocław, nigdy nie zostało przeze mnie i męża mojego, znanego z imion kazimierz tadeusz w Godności kowalski de domo z Rodu kowalski świadomie i prawnie i/lub notarialnie, dostarczone komukolwiek w niewolę lub służbę itp., również państwu, jako zarządcy zastępczemu.

Umowa, o włączenie nowo narodzonego żywego-Człowieka do jakiegokolwiek inwentarza lub zasobów w tym zasobów państwa (korporacji) itp., w oparciu między innymi o Prawo Morskie i/lub inne prawa z/lub/przed urzędnikami państwowymi i innymi, nigdy z nikim nie została dobrowolnie przez nas rodziców/małżonków/ludzi zawarta. 

Stwierdzam, przez to, że państwo (korporacja) i inni nie wymienieni z nazwy: przeszli, obecni i następni, nie są właścicielem dziecka z woli mojej i męża i nie mogą sobie rościć żadnych praw lub funkcjonować wedle domniemania zgody. To co tu stwierdzam jest zgodne z prawdą i zgodne z moją wiedzą i dobrowolne. 

Nunc Pro Tunc: Beneficjum: Gwarant: 

moją ręką poświadczam: …………………………………………………….. 

Świadek 1 – ……………………………………………………… 

Świadek 2 – ………………………………………………………