Raj Przywrócimy.org

żyjemy by kochać i pomagać sobie nawzajem

Pro Mama & Bubu

Eko Projekt Prozdrowotny ” Pro Mama & Bubu „ powstał głównie dla nas obecnych i przyszłych rodziców, którzy chcą zrobić dla swoich dzieci i innych potrzebujących więcej niż tylko patrzeć z boku gdy one cierpią, czy to z powodu choroby, braku domu, ubóstwa, czy innych powodów.


Eco Pro Health Project „For Mummy & Baby” was created mainly for us current and future parents who want to for their children and others in need more than just looking from the side when they suffer, wheather it is from illness, homelessness, poverty or other reasons.

Pre construction project for the 1st Center „Pro Mama & Bubu”


Wstępny projekt budowy 1-go Centrum 
Pro Mama & Bubu

Naszym kolejnym celem jest zebranie funduszy i stworzenie samofinansujących się miejsc życia dla przyszłych mam (w ciąży) i samotnych mam/ojców z dziećmi którzy znalezli się na ulicy, ale chcą żyć zdrowo, mieć spokojniejsze życie i pracę na miejscu, by mogli się rozwijać i opiekować dziećmi. Chcemy ich/je wspierać w różnej formie, także by się nie bały, ale by patrzyły z optymizmem w przyszłość. 

Chcemy by wszyscy członkowie projektu tworzyli wspierającą się i kochającą rodzinę.

W obecnym stanie prawnym i socjalnym wiemy, że coraz trudniej jest zdecydować się na urodzenie i wychowanie dziecka tym bardziej będąc w trudnej sytuacji rodzinnej lub jako samotna mama. 
Wiele matek wpada w depresje będąc bez pomocy i czasem skutkiem jest aborcja lub porzucenie dziecka na pewną śmierć. Chcemy by też takie dziewczyny, kobiety nie traciły nadziei i mogły u nas uzyskać pomoc dla nich i ich dzieci, nie ważne jak trudne to będą sprawy, postaramy się pomóc też od strony prawnej. 

Wiemy, że państwowe instytucje nie dysponują taką pomocą, dochodzi do drastycznych sytuacji, gdzie w zimę pobite matki w ciąży lądują z dziećmi na ulicy bo postanowiły nie być dłużej ofiarami, mają wtedy szczęście jeśli wogóle znajdzie się ktoś kto na chwilę je przygarnie pod dach.  Wiemy jak funkcjonuje „Syndrom Sztokholmski” i jak trudno z niego uciec.

Takim matkom chcemy pomóc, bo miały odwagę ratować siebie i swoje dzieci. Wiemy, że one mają siłę walczyć o lepszą przyszłość dla nich i ich dzieci. 

My nie mogliśmy przejść obok tych wszystkich problemów obojętnie. 
Ktoś kiedyś nam pomógł, a teraz my chcemy pomóc innym i widzimy jak to dobro do nas wraca.
Do Was również może, przyłączcie się ! 

„ A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego” 1 Tym 5:8

„ Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.” 1 Timothy 5:8


 
Our next goal is to raise funds and create self-financing places for pregnant girls/ladies and single mothers / fathers with children who are “on the street”, but want to live healthy, have a more calm life and work on site, so that they can develop and take care of children.  

We want to support them in various forms, so that they are not afraid, but that they look with optimism into the future. 

We want all project members to create a supportive and loving family. 

In the current legal and social status, we know that it is increasingly difficult to decide to give birth and raise a child, even more while being in a difficult family situation or as a single mother. 

Many mothers get depressed without help and sometimes the result is an abortion or abandonment of the child to certain death. We also want girls and women not to lose hope and be able to get help for them and their children, no matter how difficult these cases are, we will also try to help from the legal side. 

We know that state institutions do not have such help, there are drastic situations, where in winter beaten pregnant mothers land with the children on the street because they decided not to be victims anymore. Then they are lucky if there is someone who takes them under the roof for a moment. We know how works Stockholm syndrome” and how hard is to run away.

We want to help such mothers because they had the courage to save themselves and their children. We know that they have the strength to fight for a better future for them and their children. We couldn’t pass by all these problems indifferently. 

Someone once helped us, and now we want to help others and we see how this good comes back to us.
It can also to you, so come & join us!

Każde życie jest ważne , nawet najmniejsze 

Every Life is important, even the smallest 

#importantiseverylife